دکتر هوشنگ بحرانی 

دکترهوشنگ بحرانی پس ازطی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر با قبولی دررشته پزشکی وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد ودوره پزشکی عمومی رادراین دانشگاه سپری کرد.

پس ازگذراندن 7سال دوره پزشکی عمومی و پشت سرگذاشتن دوره خدمتی خود درمناطق محروم استان خوزستان با قبولی در رشته تخصصی انستزیولوژی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدکه پس از طی این دوره در4سال موفق به قبولی در بورد تخصصی این رشته با رتبه عالی در سطح کشور شد و جزو نفرات 5درصد اول این رشته قرار گرفت.

سپس تصمیم به ادامه تحصیل دررشته فلوشیپ تخصصی درد که رشتهای بسیارنوپا دردنیا محسوب میشد گرفت که این دوره رانیز با موفقیت پشت سر گذاشت. وی هم اکنون مشغول به ارایه خدمت در این رشته به هموطنان خود میباشد .

وی درحال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه،عضو انجمن انستزیولوژی ایران،عضو انجمن درد ایران و عضو انجمن اوزون تراپی آمریکا میباشد.